• Biznes Forum

    Forum finansowe, biznes forum poruszające tematyki takie jak: inwestycje, finanse, biznes, pomysły na biznes, własna firma, konta bankowe. W tym miejscu możesz zdobywać wiedzę ze świata finansów i biznesu lub dzielić się i wymieniać własnymi doświadczeniami, zawierać nowe znajomości biznesowe. Dołącz do nas :) Pozdrawiamy


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dla kogo podatek VAT
#1
Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług podmiotu prowadzącego samodzielnie działalność gospodarcząI Kogo dotyczy:


Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.


Informacja dotycząca zwolnienia z podatku od towarów i usług


Pamiętać należy, że z mocy prawa zwolnieni od podatku od towarów i usług są:

1. Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro* (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych podlegających amortyzacji) ? zwolnienie podmiotowe


2. Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro*,


3. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT (wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych) ? niezależnie od wartości sprzedaży- zwolnienie przedmiotowe


*Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku, obliczona według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (w zaokrągleniu do 100 zł) określana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia wydanego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.


Ww. podmioty zwolnione od podatku nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług, ale mogą złożyć takie zgłoszenie.

Ze zwolnień od podatku VAT (wskazanych w ww. pkt.1 i 2) nie mogą skorzystać ( niezależnie od wartości sprzedaży):

1. podatnicy dokonujący dostaw:

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt. 1 b,

- nowych środków transportu,

- terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

2. podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie

3. podatnicy nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju*

Niemożność skorzystania przez ww. podmioty ze zwolnienia z podatku VAT oznacza dla nich obowiązek rejestracji.


* Podatnicy nie posiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni są obowiązani ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Tryb jego ustanawiania, warunki jakie musi spełniać oraz zakres jego czynności określone są w aktach wykonawczych do ustawy VAT.


Podmioty, które:

* utraciły prawo do zwolnienia od podatku VAT (tzn. przekroczyły ww. wartość sprzedaży), lub

* nie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT (tzn. wykonują ww. czynności), lub

* zrezygnowały z tego zwolnienia (tzn. chcą dobrowolnie stać się podatnikami rozliczającymi podatek VAT)

* dokonują zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (patrz pkt. II)


Istnieje ponadto wąska i szczególna grupa podatników, nie zobligowana do składania zgłoszenia rejestracyjnego, o ile spełnia kryteria wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6.04.2004r w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2004r.,Nr 58, poz.558).


II Jakie dokumenty należy złożyć:

* VAT- R ? zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług,

* Kserokopię (oryginał do wglądu) dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 152 zł od potwierdzenia zgłoszenia VAT- R

* Niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie NIP (w przypadku osób fizycznych mających nadany NIP będzie to zgłoszenie aktualizacyjne), do którego należy dołączyć urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, uwierzytelniony dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, umowę o prowadzenie rachunku bankowego. Należy podkreślić, że katalog informacji uwierzytelnionych lub urzędowo poświadczonych, które będą wymagane od przedsiębiorców nie został zamknięty. Dlatego tez właściwy w sprawie naczelnik urzędu skarbowego może żądać dodatkowych informacji od przedsiębiorców składających zgłoszenie identyfikacyjne np. pełnomocnictwa (jeśli są ustanowione), umowy z biurem rachunkowym (jeśli prowadzi dokumentację). Upoważniony pracownik przyjmujący zgłoszenie poświadcza zgodność przedstawionych odpisów tych dokumentów lub w uzasadnionych przypadkach może sporządzić taki odpis, oryginały zaś zwraca zgłaszającemu za pokwitowaniem na odpisach. Pracownik porównuje także dane z dowodów osobistych przy rejestracji działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe.

W przypadku dokonywania zgłoszenia przez pełnomocnika lub kuratora sądowego do zgłoszenia identyfikacyjnego należy dołączyć uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa sądu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego należy dołączyć jego oryginał.

Wszelkie zmiany danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym i identyfikacyjnym muszą być aktualizowane.III Gdzie pobrać druki


1. W siedzibie urzędu skarbowego,
2. Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl).IV Termin złożenia dokumentów:


1. W przypadku rejestracji podmiotu rozpoczynającego działalność ? formularz VAT-R składa się przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu,
2. W przypadku, gdy podmiot dotychczas zwolniony od podatku utraci zwolnienie od podatku, rezygnuje z tego zwolnienia lub rozpoczyna dokonywanie również sprzedaży opodatkowanej ? podatnik obowiązany jest do złożenia / aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT ? R w terminach:

- przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku - w przypadku rozpoczęcia dokonywania sprzedaży opodatkowanej przez podatnika, który dotychczas dokonywał sprzedaży wyłącznie zwolnionej i z tego tytułu korzystał ze zwolnienia,

- przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku - w przypadku, gdy podatnik osiągnął wartość sprzedaży (za cały poprzedni rok lub proporcjonalnie) przekraczającą 10.000 euro i z tego powodu nie może już korzystać ze zwolnienia z podatku

- przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia ? w przypadku gdy podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku z tytułu osiągania obrotów nie przekraczających kwoty 10.000 euro, lecz rezygnuje z tego prawa. Wskazany termin dotyczy również rezygnacji ze zwolnienia przysługującego rolnikom ryczałtowym (art.43 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT).

- przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu ? w przypadku gdy podatnik nowo rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego rezygnuje z przysługującego mu zwolnienia przed rozpoczęciem działalności.

3. W przypadku aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R ? 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana,

4. W przypadku, gdy podatnik zarejestrowany zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego (składając druk VAT-Z), który wykreśla podatnika z rejestru jako ?podatnika VAT?. Wykreślenie podatnika z rejestru następuje również z urzędu, jeśli podatnik nie zgłosił zaprzestania wykonywania działalności lub też jeżeli okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.V Tryb składania dokumentów:


1. W siedzibie właściwego* urzędu skarbowego:

2. Za pośrednictwem poczty (w tym przypadku termin uważa się za zachowany, jeśli list nadany zostanie w ostatnim dniu wyznaczonego terminu).* właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej ? ze względu na adres siedziby

2. osób fizycznych ? ze względu na miejsce zamieszkania


VI Wymagane opłaty:


Podatnicy zgłaszający obowiązek w podatku VAT (wypełniający formularz VAT-R) są obowiązaniu uiścić opłatę skarbową (za potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego) w wysokości 152 zł na konto właściwego Urzędu Miasta i Gminy.

Z dopiskiem : OPŁATA REJESTRACYJNA NA VAT. Na dowodzie wpłaty należy wpisać NIP podatnika.
VII Termin załatwienia sprawy:


Jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało wypełnione prawidłowo, organ podatkowy (Naczelnik Urzędu Skarbowego) rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie bez zbędnej zwłoki.
VIII Prawa przysługujące podatnikowi:


Na wniosek zainteresowanego (którym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku) naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.IX Forma załatwienia sprawy:


Organ podatkowy rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie na formularzu VAT-5.

Podatnik dokonujący rejestracji może zostać zarejestrowany jako ?podatnik VAT czynny? lub ?podatnik VAT zwolniony? .

Nadanie statusu ?podatnika VAT zwolnionego? dotyczyć będzie podmiotów zwolnionych od podatku VAT z uwagi na obroty nie przekraczające 10.000 euro lub podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku (na podstawie art. 43 ust 1 i art. 82 ust 3 ustawy o VAT), które dobrowolnie składają zgłoszenie rejestracyjne.X Środki odwoławcze:


Nie występują .XII Podstawa prawna:


1.

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 97, poz. 970 z póź.zm.),
3.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2004r w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2528 ).
4.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 06.04.2004r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2004r., Nr 58, poz. 558).
5.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.04.2004r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 66 poz. 609)
6.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.04.2004r w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 66, poz. 608)
7.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004r w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 55 poz.539)

http://www.mf.gov.pl
Odpowiedz
#2
Po co kopiujesz cały artykuł zamiast wkleić tylko najważniejsze fakty? Podkreślić i wytłuszczyć. Bo nawet nie chce mi się tego całego czytać...
Odpowiedz
#3
Dokładnie, popieram przedmówcę
Odpowiedz
#4
Wiadomo, że każdy musi się rozliczać. Ale co jeżeli pracujemy zagranicą?  Jeżeli pracodawca od wasze wypłaty odciągał pieniądze to możecie starać się o zwrot. Tutaj https://www.podatkimeritum.pl możecie skorzystać z kalkulatora i mniej więcej obliczyć sobie ile moglibyście zyskać.
Odpowiedz
 

Ostatnie tematy użytkownika Marioo90
WątkiDataOdpowiedzi
Mini biznes.29.08.2011, 19:3411
Który pomysł zrealizowany? TU PISZCIE!29.08.2011, 19:331
Zakład fotograficzny29.08.2011, 19:3119
Pełen etat i DG ?29.08.2011, 19:282
System w sprzedawanych komputerach29.08.2011, 19:266Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Biznes Forum

Zarejstreuj się na biznes forum. Masz dobre pomysły na biznes? Dobrze trafiłeś! Na biznes forum zawsze znajdziesz pomoc. Wejdź również na nasze forum finansowe by się poradzić, podpowiemy Ci jakie oferty finansowe możesz wybrać, aby zwiększyć swoje zyski.

Linki

  • Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom